Papers

google scholar dblp

2023

 1. Zili Meng, Tingfeng Wang, Yixin Shen, Bo Wang, Mingwei Xu, Rui Han, Honghao Liu, Venkat Arun, Hongxin Hu, Xue Wei,
  Enabling High Quality Real-Time Communications with Adaptive Frame-Rate,
  USENIX NSDI 2023, Boston, MA, USA. (paper)

 2. Jia Zhang, Shaorui Ren, Enhuan Dong, Zili Meng, Yuan Yang, Mingwei Xu, Sijie Yang, Miao Zhang, Yang Yue,
  Reducing Mobile Web Latency through Adaptively Selecting Transport Protocol,
  IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), 2023.

2022

 1. Zili Meng, Yaning Guo, Chen Sun, Bo Wang, Justine Sherry, Hongqiang Harry Liu, Mingwei Xu,
  Achieving Consistent Low Latency for Wireless Real-Time Communications with the Shortest Control Loop,
  ACM SIGCOMM 2022, Amsterdam, Netherlands. (paper)(slides)(video)

 2. Congcong Miao, Minggang Chen, Arpit Gupta, Zili Meng, Lianjin Ye, Jingyu Xiao, Jie Chen, Zekun He, Xulong Luo, Jilong Wang, Heng Yu,
  Detecting Ephemeral Optical Events with OpTel,
  USENIX NSDI 2022, Renton, WA, USA. (paper)(slides)(video)

2021

 1. Jia Zhang, Enhuan Dong, Zili Meng, Yuan Yang, Mingwei Xu, Sijie Yang, Miao Zhang, Yang Yue,
  WiseTrans: Adaptive Transport Protocol Selection for Mobile Web Service,
  WWW 2021, Ljubljana, Slovenia. (paper)(video) wisetrans

 2. Zili Meng, Yaning Guo, Yixin Shen, Jing Chen, Chao Zhou, Minhu Wang, Jia Zhang, Mingwei Xu, Chen Sun, Hongxin Hu,
  Practically Deploying Heavyweight Adaptive Bitrate Algorithms With Teacher-Student Learning,
  IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), Vol. 29, No. 2, 2021. (paper)(website) pitree pitree-dataset

 3. Tingfeng Wang, Zili Meng, Mingwei Xu, Rui Han, Honghao Liu,
  Enabling High Frame-rate UHD Real-time Communication with Frame-Skipping,
  ACM MobiCom 2021 HotEdgeVideo Workshop, New Orleans, LA, USA. (paper) Frame-Skipping-simulator

 4. Yixin Shen, Zili Meng, Jing Chen, Mingwei Xu,
  Quantifying the Transient Performance of Congestion Control Algorithms,
  ACM SIGCOMM 2021 (poster), Virtual Event. (paper) TPCCA

2020

 1. Zili Meng, Minhu Wang, Jiasong Bai, Mingwei Xu, Hongzi Mao, Hongxin Hu,
  Interpreting Deep Learning-Based Networking Systems,
  ACM SIGCOMM 2020, New York, NY, USA. (paper)(website)(video)(slides) metis

 2. Shuhe Wang, Chen Sun, Zili Meng, Minhu Wang, Jiamin Cao, Mingwei Xu, Jun Bi, Qun Huang, Masoud Moshref, Tong Yang, Hongxin Hu, Gong Zhang,
  Martini: Bridging the Gap between Network Measurement and Control Using Switching ASICs,
  IEEE ICNP 2020, Madrid, Spain. (paper)(slides)(video)

2019

 1. Hongzi Mao, Malte Schwarzkopf, Shaileshh Bojja Venkatakrishnan, Zili Meng, Mohammad Alizadeh,
  Learning Scheduling Algorithms for Data Processing Clusters,
  ACM SIGCOMM 2019, Beijing, China. (paper)(website)(slides)(poster) decima-sim

 2. Zili Meng, Jing Chen, Yaning Guo, Chen Sun, Hongxin Hu, Mingwei Xu,
  PiTree: Practical Implementation of ABR Algorithms Using Decision Trees,
  ACM MM 2019, Nice, France. (paper)(website)(slides)(poster) pitree pitree-dataset
  Oral Paper (88/936=9.4%)

 3. Zili Meng, Jun Bi, Haiping Wang, Chen Sun, Hongxin Hu,
  MicroNF: An Efficient Framework for Enabling Modularized Service Chains in NFV,
  IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 37, No. 8, 2019. (paper)

2018 and earlier

 1. Zili Meng, Jun Bi, Chen Sun, Shuhe Wang, Minhu Wang, Hongxin Hu,
  PAM: When Overloaded, Push Your Neighbor Aside!,
  ACM SIGCOMM 2018 (poster), Budapest, Hungary. (paper)(poster)(slides)
  SIGCOMM’18 Student Research Competition Winner (The 1st place)

 2. Chen Sun, Jun Bi, Zili Meng, Tong Yang, Xiao Zhang, Hongxin Hu,
  Enabling NFV Elasticity Control with Optimized Flow Migration,
  IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 36, No. 10, 2018. (paper) ofm

Patents

 1. 徐明伟, 孟子立, 王敏虎, 白家松. 一种基于深度学习的全局视野网络系统的解释方法. ZL202010532906.3 (已授权).

 2. 徐明伟, 张佳, 董恩焕, 孟子立, 杨芫. 针对移动Web服务的自适应传输协议选择方法和装置. ZL202011444788.7 (已授权).

 3. 徐明伟, 孟子立, 陈婧, 郭雅宁, 孙晨. 一种视频播放方法、视频播放器及计算机存储介质. ZL201910871317.5 (已授权).

Thesis

 1. On the Practicality and Interpretability of Learning-based Networked Systems (In Chinese)
  (智能网络系统的实用性与可解释性研究)
  B.Eng. @ Electronic Engineering, Tsinghua University, 2019. Advisor: Prof. Jun Bi. (paper)(slides)